วิธีทำงบรายรับ-จ่าย

วิธีทำงบรายรับ-จ่าย

งบรายรับ-จ่ายมีโครงสร้างดังนี้

ในทางการเงิน “เงินคงเหลือ” นี้หมายถึง “สภาพคล่องทางการเงิน” ซึ่งถ้าหากเงินคงเหลือไม่ติดลบ ก็ถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงินดี

มีเงินคงเหลือ = มีสภาพคล่องดี

วิธีทำงบรายรับ-รายจ่าย

  • เติมข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ล่วงหน้าอย่างน้อย 6-12 เดือน
  • กรณีมีรายได้ไม่แน่นอน ให้ใส่รายได้ขั้นต่ำ และใส่ข้อมูลช่องรายจ่ายให้ครบ
  • จากนั้นดู “เงินคงเหลือ” ว่าเดือนไหนเป็บ บวก หรือ ลบ
  • กรณีเดือนที่เงินคงเหลือ “ติดลบ” พยายามจัดการวางแผน-บริหารเงินล่วงหน้า* เพื่อให้เงินคงเหลือเป็นบวกให้ได้!
  • หลังทำงบรายรับ-รายจ่ายแล้ว ควรคอยบันทึกการใช้จ่ายในแต่ละวัน แล้วมาทบทวนตอนสิ้นเดือนว่าใช้จ่ายสอดคล้องกับงบที่กำหนดไว้หรือไม่

TIP : งบรายรับรายจ่าย มีโครงสร้างและหน้าตาคล้ายบัญชีครัวเรือน ต่างกันตรงที่งบรายรับรายจ่ายจะแสดงรายการในอนาคต เพื่อใช้สำหรับวางแผนการเงิน ส่วนบัญชีครัวเรือนนั้น เป็นบันทึกการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นแล้ว