รู้จักงบการเงินส่วนบุคคล

โค้ชหนุ่ม
โค้ชหนุ่ม
รู้จักงบการเงินส่วนบุคคล

ในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงรายการแสดงข้อมูลสำคัญทางการเงินของคนเรา ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่ช่วยบอกหรือสะท้อนให้เห็นว่า การเงินของเราเป็นอย่างไร “สภาพคล่องเป็นบวกหรือลบ มากน้อยแค่ไหน” และ “ความมั่งคั่งของแต่ละคนเป็นอย่างไร”

งบการเงินส่วนบุคคล

รายการแสดงข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ว่านี้ก็คือ “งบการเงินส่วนบุคคล” ซึ่งประกอบด้วย 2 งบการเงินย่อยๆ นั่นคือ

1.งบรายรับ-รายจ่าย (Income Statement) รายการทางการเงินที่บอกถึง “สภาพคล่อง” ของแต่ละบุคคล

2.งบแสดงสถานะการเงิน (Statement of Financial Position) หรือบางตำราเรียกงบดุล (Balance Sheet) บอกถึงระดับความมั่งคั่งผ่านรายการ “ทรัพย์สิน” และ “หนี้สิน” ที่เข้าของงบการเงินถือครองอยู่